پروژه تفکیک زائرسرای بجمهن

کارفرما: شهرداری مشهد
موقعیت: حاشیه بلوار سرخس
مساحت زمین:۶۵۰۰۰ متر مربع

-سایت مذکور به دنبال تفکیک به قطعاتی به منظور واگذاری به استان های مختلف برای احداث زائرسرای ارزان قیمت بوده است.

پروژه تفکیک زائرسرای بجمهن 51
53

52

دیدگاه مسدود است.