امکان سنجی سایت ۱۷ شهریور

  • کارفرما: شهرداری مشهد (معاونت اقتصادی)
  • موقعیت: میدان ۱۷ شهریور
  • مساحت: ۳۳۵ متر مربع
  • الگوی پیشنهادی: توسعه عملکردی: به صورت تجاری با گرایش مؤسسات مالی، اعتباری، شعب بانک ها و … خدمات مسافرتی و جهانگردی، و … شرکت های بازرگانی و تجاری و …

امکان سنجی سایت ۱۷ شهریور 2

دیدگاه مسدود است.