مجتمع اداری-تجاری نگین توسعه

مدیر طرح شهرسازی: مهندسان مشاور شارآباد بوم
مشاور: آمایش طرح نیارش
موقعیت: حاشیه بزرگراه آسیایی
مساحت زمین: ۴۳۶۰ متر مربع
کاربری: مختلط اداری و تجاری

مجتمع اداری-تجاری نگین توسعه 83 84

دیدگاه مسدود است.