پروژه امکان سنجی و بازطراحی پروژه مهر و ماه

کارفرما: شهرداری‌مشهد(معاونت اقتصادی )
موقعیت: حاشیه بلوار وکیل آباد، روبروی بلوار لادن
مساحت زمین: ۴۱۰۰۰ متر مربع
الگوی پیشنهادی بازطراحی :
-کاهش سطح اشغال پروژه از ۸۰ درصد به ۴۶ درصد
– تغییر لفاف فضایی و کاهش ارتفاع از ۵۲ طبقه به برج های ۲۵، ۱۸ و ۱۶ طبقه در طول سایت
– افزایش سطح فضاهای باز بوسیله قرارگیری فضاهای عمومی پیوسته میان وکیل آباد و معلم
-افزودن کارکردهای تفریحی، فرهنگی و فراغتی به مجموعه
-قرارگیری برج های مسکونی در حوزه آرام سایت(میانه) همراه با فضای باز و دسترسی اختصاصی

پروژه امکان سنجی و بازطراحی پروژه مهر و ماه

47

42 43 44 45

دیدگاه مسدود است.