سرزمین خورشید

مدیر طرح شهرسازی: مهندسان مشاور شارآباد بوم
مشاور: مهندسان مشاور هیراد نقش
موقعیت: انتهای بلوار وکیل آباد، در مجاورت کال چل بازه
مساحت زمین: ۸۳۲۰۵ متر مربع
سطح اشغال: %۳۰
تراکم: %۲۶۵
کاربری: تجاری، خدمات رفاهی و اجتماعی، سبز و فراغت

سرزمین خورشید 73 74 75

دیدگاه مسدود است.