پروژه تجاری مسکونی هنرستان

مدیر طرح شهرسازی: مهندسان مشاور شارآباد بوم
مشاور: شرکت مهندسی برج بلند
موقعیت: منطقه ۶ شهرداری، خیابان هنرستان و شهید فکوری
مساحت زمین: ۱۰۰۰ متر مربع
تراکم: %۱۱۹۰
سطح اشغال: %۶۰

پروژه تجاری مسکونی هنرستان 86

دیدگاه مسدود است.