امکان سنجی سایت هاشمیه ۱۸-۲۰

کارفرما: شهرداری مشهد (معاونت اقتصادی)

موقعیت: بین هاشمیه ۱۸ و ۲۰

مساحت: ۵۳۰ متر مربع

الگوی پیشنهادی:

توسعه عملکردی: به صورت کاربری فرهنگی و هنری

سطح اشغال: ۷۰ درصد

تراکم: ۲۸۰ %

امکان سنجی سایت هاشمیه ۱۸-۲۰ 6

دیدگاه مسدود است.