مجتمع تجاری-اداری و مسکونی فرشته

مدیر طرح شهرسازی: مهندسان مشاور شارآباد بوم
مشاور: مهندسان مشاور طاق
موقعیت: بلوار هفت تیر، ابتدای خیابان ارشاد
مساحت زمین: ۱۵۲۶۲ متر مربع
تراکم: %۶۸۱
کاربری: مسکونی، تجاری، اداری

مجتمع تجاری-اداری و مسکونی فرشته 64 65

دیدگاه مسدود است.