امکان سنجی سایت فکوری

کارفرما: شهرداری‌مشهد(سازمان‌زمین‌و مسکن )
موقعیت:در مجاورت بلوار شهید کشوری و بلوار فکوری
مساحت: ۲۰۸۵۷ متر مربع
الگوی پیشنهادی:
-کاربری: مختلط اقامتی-تجاری(با غلبه اقامتی)
– تراکم:%۴۸۰
– سطح اشغال: ۴۰ درصد

امکان سنجی سایت فکوری 19

دیدگاه مسدود است.