امکان سنجی سایت دلاوران

کارفرما: شهرداری مشهد (سازمان زمین و مسکن)

موقعیت:حاشیه بلوار دلاوران

مساحت: ۴۴۶۰ متر مربع

الگوی پیشنهادی:

توسعه عملکردی: به صورت مختلط

مسکونی، تجاری و اداری

سطح اشغال: ۲۴ درصد

تراکم: ۲۰۰ %

امکان سنجی سایت دلاوران 7

دیدگاه مسدود است.