زائر شهر بجمهن

مدیر طرح شهرسازی: مهندسان مشاور شارآباد بوم
موقعیت: منطقه ۶ شهرداری، در مجاورت بلوار سرخس
مساحت زمین: ۴۰۰۰۰۰ متر مربع
تراکم: %۳۹۱
کاربری: خرده فروشی و کلی فروشی آجیل و خشکبار اقامتی و اداری

زائر شهر بجمهن 71

دیدگاه مسدود است.