امکان سنجی سایت ارتش

کارفرما: شهرداری‌مشهد(سازمان‌زمین‌و مسکن )
سایت مورد نظر درمحدوده اراضی آبشار ۲ بر روی ارتفاعات جنوبی مشهد واقع شده است. مساحت آن ۱۱۰۰۰۰ متر مربع می باشد. الگوی پیشنهادی با توجه به مطالعات امکان سنجی شامل موارد زیر می باشد:
– تراکم متوسط: %۲۸۵
– ارتفاع: هفت و ده طبقه
– الگوی حجم گذاری: حجم های پلکانی
-الگوی فضای باز: تبدیل فضاهای جدا از هم به فضاهای عمومی مجموعه ای

امکان سنجی سایت ارتش 23 25 26 21 24

دیدگاه مسدود است.