ارتباط با ما

شما می توانید از طریق راه های ارتباط با ما در زیر با مهندسان مشاور شارآبادبوم در ارتباط باشید:

ارتباط از طریق رایانامه:

ShaarAbadBoom@Gmail.com

ارتباط از طریق  تلفن (۸ الی ۱۶ روزهای کاری):

۳۸۵۱۴۷۷۰ – ۰۵۱

ارتباط با مراجعه حضوری به آدرس:

مشهد، خیابان پاسداران ۴، پلاک ۸۱، واحد ۲

 

 

۱- طرح جامع سرزمین: طرح جامع سرزمین ، طرحی است که شامل استفاده از سرزمین در قالب هدفها و خط مشی های ملی و اقتصادی  از طریق بررسی امکانات و منابع و مراکز جمیعت شهری و روستایی کشور و حدود و توسعه و گسترش شهرها و شهرکهای فعلی و آینده و قطبهای صنعتی و کشاورزی و مراکز جهانگردی- خدماتی بوده و در اجرای برنامه های عمرانی بخشهای عمومی و خصوصی ، ایجاد نظم و هماهنگی نماید. ارتباط

۲- طرح های کالبدی ملی و منطقه ای: با هدف مکان یابی برای گسترش آینده شهرهای موجود و ایجاد شهرها و شهرکهای جدید ، پیشنهاد شبکه شهری آینده کشور یعنی اندازه شهرها ، چگونگی استقرار آنها در پهنه کشور و سلسله مراتب میان شهرها به منظور تسهیل و مدیریت سرزمین و امر خدمات رسانی به مردم و پیشنهاد چهارچوب مقررات ساخت و ساز در کاربریهای مجاز زمین های سراسر کشور.

۳- طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه ای: به منظور تدوین سیاست ها و ارائه راهبردها در زمینه هدایت و کنترل توسعه و استقرار مطلوب مراکز فعالیت ، مناطق حفاظتی و همچنین توزیع متناسب خدمات برای ساکنان شهرها و روستاها در یک یا چند شهرستان که از نظر ویژگی های طبیعی و جغرافیایی همگن بوده و از نظر اقتصادی و اجتماعی و کالبدی دارای ارتباطات فعال متقابل باشند ، تهیه می شود.

۴- طرح مجموعه شهری: مجموعه شهری محدوده ای است جغرافیایی که از یک شهر مرکزی و حداقل ۲ شهر پیرامونی و نواحی روستایی ما بین آنها تشکیل یافته که تمامی شهرهای پیرامونی آن با شهر مرکزی دارای یکپارچگی اقتصادی ، اجتماعی و خدماتی بوده و لازمست تحت مدیریت یکپارچه باشد.

۵- طرح ساماندهی فضا و سکونتگاه های روستایی: طرحی است که به منظور توسعه هماهنگ و موزون فعالیتهای کشاوزی ، صنعتی و خدماتی از طریق توزیع مناسب جمعیت و استقرار بهینه خدمات در محیط های روستایی و حمایت از اجرای آن تهیه می شود. محدوده هر یک از این طرح ها در طرح ناحیه ای مربوط تعیین می شود.

۶- طرح جامع شهر : طرح جامع شهر عبارت است از طرح بلند مدتی که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی ، صنعتی ، بازرگانی، اداری و کشاورزی و تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندیهای عمومی شهری، خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز انتهای خط (ترمینال) و فرودگاه ها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی ، بهسازی و اولویت های مربوط به آنها تعیین می شود و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی ، تهیه و تنظیم می گردد. طرح جامع شهر بر حسب ضرورت قابل تجدید نظر خواهد بود. ارتباط

۷- طرح هادی شهر: طرح هادی عبارت از طرحی است که در آن جهت گسترش آتی شهر و نحوه استفاده از
زمین های شهری برای عملکردهای مختلف به منظور حل مشکلات حاد و فوری شهر و ارائه راه حل های کوتاه مدت و مناسب برای شهرهایی که دارای طرح جامع نمی باشند تهیه می شود.

۸- طرح تفصیلی: طرح تفصیلی عبارت از طرحی  است که براساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر ، نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویت هی مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالکیت براساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می گردد.

۹- طرح هادی روستا: عبارت از طرحی است که ضمن ساماندهی و اصلاح بافت موجود ، میزان و مکان گسترش آتی و نحوه استفاده از زمین برای عملکردهای مختلف از قبیل مسکونی ، تولیدی ، تجاری و کشاورزی و تأسیسات و تجهیزات
و نیازمندیهای عمومی روستایی را حسب مورد در قالب مصوبات طرح های ساماندهی فضا و سکونتگاههای روستایی
یا طرحهای جامع ناحیه ای تعیین می نماید.

۱۰- طرح های ویژه : عبارت از طرح هایی است برای بخش هایی از کشور که به علت وجود عوامل طبیعی یا ساخته شده و یا برنامه های جدید توسعه و عمران و تأثیراتی که در منطقه حوزه نفوذ خود خواهند گذاشت واجد ویژگی خاصی بوده و نیاز به تهیه طرح برای توسعه هماهنگ در محدوده حوزه نفوذ عوامل مذکور دارند ، تهیه می شود. ارتباط

عنوان و محدوده این طرح ها همزمان با تصویب ضرورت تهیه طرح ، حسب مورد به تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران می رسد.

۱۱- طرح شهرهای جدید: به نقاط جمعیتی اطلاق می گردد که در چارچوب طرح مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ، در خارج از محدوده و حریم شهرها برای اسکان حداقل سی هزار نفر به اضافه ساختمانها و تأسیسات مورد نیاز عمومی ، خدماتی ، اجتماعی و اقتصادی ساکنان آن پیش بینی می شود.

۱۲- طرح شهرکهای مسکونی: واحد جمعیتی است که مشمول تعاریف شهر و روستا نبوده و بنا به نوع وابستگی آن به فعالیت های جاری کشور (صنعتی، گردشگری ، نظامی ، مسکونی و …) ساخته و اداره و به محلی اطلاق می شود که در خارج از محدوده و حریم شهرها با حداقل ۵۰۰ قطعه زمین برای احداث واحدهای مسکونی با حداقل جمعیت ۲۰۰۰ نفر، به صورت مستقل یا آپارتمانی قابل تملک شخصی به اضافه ساختمانها و تأسیسات مورد نیاز عمومی و اجتماعی و رفاهی شاغلین بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی یک منطقه یا به منظور رفع کمبود مسکن و جلوگیری از توسعه بی تناسب شهرهای مجاور یا به صورت مراکز تفریحی جهت استفاده مردم یک منطقه یا مردم سراسر کشور به وجود آمده و امور آن به وسیله هیأتی که توسط ساکنان و مالکان انتخاب می شوند و با خودیاری ساکنان و مالکان اداره می شود. ارتباط

ارتباط با ما

ارتباط با مهندسان مشاور شارآبادبوم

دیدگاه مسدود است.