اهداف و سیاستها

مهندسان مشاور شارآبادبوم با گرد هم آمدن گروهی از کارشناسان خبره و با تجربه با بیش از یک دهه سابقه حرفه ای در حوزه شهرسازی، طراحی شهری و معماری در ۲/ ۲/ ۱۳۹۲ با توکل و استعانت از خداوند متعال تاسیس گردید. پس از حدود ۲ سال ضمن کسب تجارب جدید در پروژه های شهری موفق به اخذ رتبه پایه سه شهرسازی و طراحی شهری در راستای اهداف و سیاستها شده و اخذ سایر رتبه های مرتبط را نیز در دستور کار قرار داده است. اهداف و سیاستها این مشاور از بدو تاسیس به شرح ذیل بوده است:

– پایداری ارتباط تنگانگ دائمی با مجامع حرفه ای و پایش مداوم مدیریت دانایی به منظور حفظ و ارتقاء دانش حرفه ای در سازمان شرکت شارآبادبوم.

– بهره گیری از نیروی انسانی هوشمند و متخصص که ذات و جوهره خود را با کار گروهی، نوآوری و خرد جمعی تعریف کرده است.

– تعامل زنده و پویا با کارفرمایان به منظور شناخت دقیق ابعاد، عمق و دامنه موضوع پروژه ها و فراهم آوردن زمینه ها و بسترهای مناسب و کارآمد درک و فهم متقابل از آنها.

– کوشش بی وقفه در ارتقاء حس مسئولیت و درک تعهدات اجتماعی در رویارویی با کار و حرفه به عنوان یک فرهنگ سازمانی نهادینه شده در شرکت.

– هم سویی و همراهی با آخرین دستاوردهای تکنولوژی جهانی و بکارگیری ابزار، ملزومات و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری هم سطح و هم تراز حرفه و تخصص در سطح ملی و جهانی.

– توسعه پایدار و اهمیت ویژه نقش و جایگاه آن در برقراری انسجام و کارآمدی فیمابین انسان، محیط و فعالیت به منزله مقوله ای بنیادین و به صورتی کاربردی و عملی در سرلوحه تمامی پروژه های توسعه و عمران سازمان شارآبادبوم قرار دارد.

– ارائه خدمات در زمینه های مختلف شهرسازی، طراحی شهری، معماری، محیط زیست، فضای سبز و … با حداکثر کیفیت علمی و فنی امکان پذیر.

اهداف و سیاستها

اهداف و سیاستها

اهداف و سیاستها

دیدگاه مسدود است.